Боловсролын газар
ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХИЙЛГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР
2015-09-14 |


Засгийн Газрын 2001 оны 41 дгээр тогтоолын хавсралт
ТАМГА, ТЭМДЭГ, БАТАЛГААНЫ ТЭМДЭГ, ХЭВЛЭМЭЛ ХУУДАС ХИЙЛГЭХ, ХЭРЭГЛЭХ ЗААВАР

Нэг.Нийтлэг ндэслэл
1. Төрийн болон бусад байгууллага, хуулийн этгээд тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх, хэрэглэх
журмыг энэ заавраар зохицуулна.
2. Дор дурдсан төрийн байгууллага, албан тушаалтан тамга хэрэглэнэ:
а/Монгол Улсын Ерөнхийлөгч;
б/Монгол Улсын Их Хурал;
в/ Монгол Улсын Засгийн газар;
г/Ерөнхийлөгчийн болон Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар;
д/Монгол Улсын яам, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгж**лэгч агентлаг, т**нчлэн *йл ажиллагаа нь Монгол Улсын хууль,
Засгийн газрын шийдвэрээр тодорхойлогддог төрийн байгууллага;
е/аймаг, нийслэл, сум, д**ргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал болон баг, хорооны Иргэдийн Нийтийн Хурал;
ж/б*х шатны Засаг дарга, аймаг, нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар;
з/ш**х, прокурор, цагдаагийн төв болон орон нутгийн байгууллага;
и/Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул;
к/Төрийн архив, нотариат, ш**хийн шийдвэр биел**лэх болон *л хөдлөх эд хөрөнгийн б*ртгэлийн байгууллага.
3. Тамга нь төрийн тамга, төрийн байгууллагын тамга гэсэн хоёр төрөлтэй байна.
Төрийн тамга т**нтэй холбоотой асуудлыг “Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль”-иар зохицуулна.
4. Төрийн байгууллагын тамга, тэмдэг нь дөрвөлжин хэлбэртэй, т**н дээрх бичээс нь дармал монгол *сгээр бичигдсэн байна.
Тамганд соёмбыг д*рслэхдээ Үндсэн хуульд хавсаргасан нэгж хэмжээсийг чанд баримтална.
5. Энэ зааврын 2-т заасан байгууллага нь албан хэрэгтээ тамганы зэрэгцээ тэмдэг хэрэглэж болно. Тэмдэг нь тухайн
байгууллагын тамгатай ижил хэмжээтэй байна.
Төрийн бус бусад байгууллага, хуулийн этгээд тэмдэг хэрэглэнэ.
6. Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг бусад байгууллага хуулбарлан хэрэглэхийг хориглоно.
7. Тамга, тэмдгийг албан тушаалын нэрийн эхний *сг**дийг оруулан б*тэн, тэгш, тод дарна.
8. Санх**гийн болон банкны баримт бичгийн тусгайлан заасан хэсэгт энэ зааврын 2-т заасан байгууллага нь тамга, бусад
байгууллага тэмдэг дарна.
9. Тусгайлан заагааг*й бол албан бичгийн гадаадад явуулах хувь дээр тамга, тэмдэг дарахг*й.
10. Хэвлэмэл хуудас нь зориулалтын хувьд албан бичгийн, захирамжлалын гэсэн 2 төрөлтэй байна.
Албан бичгийн хэвлэмэл хуудас нь байгууллага, албан тушаалтны гэсэн 2 нэр төрөлтэй байна.
11. Байгууллага, албан тушаалтны албан бичгийн хэвлэмэл хуудсанд байгууллага /зохион байгуулалтын нэгж/ болон албан
тушаалын нэр, хаяг, байгууллагын регистрийн дугаар, шуудангийн индекс, харилцах утас /факс, электрон шуудан/, огноо,
дугаарыг бичсэн байна.
12. Захирамжлалын баримт бичгийн хэвлэмэл хуудсанд байгууллага, албан тушаалын нэр, баримт бичгийн нэр, огноо, дугаар,
байгууллагын байрлаж буй газар, хотын нэрийг бичсэн байна.
Монгол Улсын хуулийн хэвлэмэл хуудас нь Төрийн с*лд, огноо, Төрийн ордон, Улаанбаатар хот гэсэн б*рдэлтэй байна.
13. Хэвлэмэл хуудсыг А4 /210х297мм/, А5 /148х210мм/ хэмжээтэй сайн чанарын цаасан /80 гр/ дээр стандартын дагуу
хэвлэлийн аргаар бэлтгэнэ. Ажлын шаардлагын **днээс А3 /297х420мм/ хэмжээтэй цаасыг хэвлэмэл хуудсанд хэрэглэж болно.
14. Хэвлэмэл хуудасны б*рдл**д, т**нд д*рсэлсэн с*лд, соёмбыг хөх буюу хар өнгөөр стандартын дагуу *йлдэнэ.
С*лд, соёмбыг д*рслэхдээ Үндсэн хуулийн хавсралтад заасан с*лдний тэг харьцаа, соёмбоны нэгж хэмжээсийг чанд
баримтална.
15. Архивын тухай хуулийн 6 дугаар з*йлийн 4 дэх хэсэгт заасан төрийн архивын сан **сгэгч төрийн байгууллагуудын
хэвлэмэл хуудасны эх загварыг Үндэсний архивын газар гаргана.
Хоёр. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хийлгэх
16. Төрийн байгууллага, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн болон Иргэдийн Нийтийн Хурлын тамга, тэмдэгний дардасны хэсгийг
резинээр хийсэн байх бөгөөд дор дурдсан хэмжээ, бичээстэй байна:
а/ Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тамга нь 5,5х5,5х2,0 см-ийн хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан,
т**ний баруун талд нь “Монгол Улсын”, з**н талд “Ерөнхийлөгч”, “Их хурал”, “Засгийн газар” гэсэн бичээс тус тус бичигдсэн
байна;
б/ Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын Тамгын газар болон Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын тамга нь 5,0х5,0х1,0 см-ийн
хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, т**ний баруун талд нь "Монгол Улсын Их Хурлын", "Монгол Улсын
Ерөнхийлөгчийн", "Монгол Улсын Засгийн газрын" гэсэн бичээс, з**н талд нь "Тамгын газар", "Хэрэг эрхлэх газар" гэсэн бичээс
тус тус бичигдсэн байна;
в/ яам, т**нчлэн *йл ажиллагаа нь хуулиар буюу Засгийн газрын шийдвэрээр тодорхойлогддог төрийн байгууллага, Монгол
Улсаас хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул болон ш**х, прокурор, цагдаагийн төв
байгууллагуудын тамга нь 5,0х5,0х1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, баруун талд нь "Монгол Улсын" гэсэн
бичээс, з**н талд нь тухайн байгууллагын нэр бичигдсэн байна;
www.legalinfo.mn - Mongolian Legal Unified Information System Page 1 of 3
http://www.legalsystem.mn/insys/lawchangepr.php?vlawaddid=730 5/23/2007
г/ аймаг, нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тамга нь 5,0х5,0х1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан
ба т**ний хоёр талаар "...аймаг /нийслэл/-ийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал" гэсэн бичээс тэгш байрлалтай бичигдсэн байна;
д/ аймаг, нийслэлийн Засаг даргын тамга нь 5,0х5,0х1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, баруун талдаа
“Монгол Улсын”, з**н талдаа "...аймаг /нийслэл/-ийн Засаг дарга” гэж бичигдсэн байна;
е/ Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгж**лэгч агентлагийн тамга нь 4,5х4,5х1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо
байрлуулсан, баруун талд нь “Монгол Улсын Засгийн газрын тохируулагч /хэрэгж**лэгч/ агентлаг” гэсэн бичээс, з**н талд нь
тухайн агентлагийн нэр бичигдсэн байна;
ж/ ш**х, прокурор, цагдаагийн орон нутгийн байгууллага, аймаг, нийслэл, д**ргийн Засаг даргын Тамгын газрын тамга нь
4,5х4,5х1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, т**ний баруун талд нутаг дэвсгэрт нь оршиж байгаа засаг
захиргааны нэгжийн нэр, з**н талд нь уг байгууллагын нэрийг бичсэн байна;
з/ сум, д**ргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тамга нь 4,5х4,5х1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан,
т**ний хоёр талаар “аймаг /нийслэл/-ийн ...сум /д**рэг/-ын Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал” гэсэн бичээс тэгш байрлалтай
бичигдсэн байна;
и/ сум, д**ргийн Засаг дарга, хотын захирагчийн тамга нь 4,5х4,5х1,0 см хэмжээтэй, төв хэсэгт нь соёмбо байрлуулсан, т**ний
хоёр талаар “аймаг /нийслэл/-ийн ...сум /д**рэг/-ын Засаг дарга”, хотын захирагчийн тамга нь “... хотын захирагч” гэсэн
бичээс тэгш байрлалтай бичигдсэн байна;
к/ баг, хорооны Засаг дарга, Иргэдийн Нийтийн Хурлын тамга, тосгоны захирагч, нотариатч, *л хөдлөх эд хөрөнгийн
байгууллага, аймгийн архивын тасгийн тамга нь 4,0х4,0х1,0 см хэмжээтэй, т**ний төв хэсэгт соёмбо байрлуулсан байна.
Баг, хорооны Засаг даргын тамганд “... сум /д**рэг/-ын ... дугаар баг /хороо/-ийн Засаг дарга”, Иргэдийн Нийтийн Хурлын
тамганд “... сум /д**рэг/-ын ... дугаар баг /хороо/-ийн Иргэдийн Нийтийн Хурал” гэсэн бичээс соёмбоны хоёр талаар тэгш
байрлалтай бичигдсэн байна.
Нотариатчийн тамга нь соёмбоны баруун талд “Нотариатч”, з**н талд “дугаар...” гэж, *л хөдлөх эд хөрөнгийн б*ртгэлийн
байгууллагын тамга нь соёмбоны 2 талаар “Үл хөдлөх эд хөрөнгийн б*ртгэлийн байгууллага” гэсэн бичээсийг тэгш
байрлуулсан, аймгийн архивын тасгийн тамга нь соёмбоны баруун талд “...аймгийн” гэсэн, з**н талд “архивын тасаг” гэсэн
бичээс тус тус бичигдсэн байна.
17. Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар нь төв хэсэгтээ соёмбо байрлуулсан, т**ний
баруун талд "Монгол Улсын", з**н талд нь "Гадаад хэргийн яамны Консулын газар"; "Элчин сайдын яам"; "Байнгын
төлөөлөгчийн газар"; "Ерөнхий Консулын газар" гэсэн нэр тус тус бичигдсэн 2,0х2,0 см-ийн хэмжээтэй дөрвөлжин дардас б*хий
тамгатай байж болно.
Энэ тамгыг зөвхөн гадаадын иргэд тус улсад зорчих виз, зөвшөөрөл олгоход паспорт дээр дарахад хэрэглэнэ.
18. Тамга хийлгэх зөвшөөрлийг Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар, тэмдэг, баталгааны тэмдэг хийлгэх зөвшөөрлийг цагдаагийн
байгууллага олгоно.
19. Тэмдэг хийлгэхдээ тухайн байгууллагын шийдвэр, улсын б*ртгэлийн гэрчилгээ, захиалга болон загварыг аймаг, хотын
цагдаагийн байгууллагад өгч хянуулан, хийлгэх хугацааг тохиролцоно.
20. Иргэд баталгааны тэмдэг хэрэглэж болно.
Баталгааны тэмдэгт иргэний эцгийн болон өөрийн нэр, регистрийн дугаар, цагдаагийн байгууллагаас олгосон регистрийн
дугаарыг бичсэн байна.
21. Иргэд баталгааны тэмдгийг хийлгэхдээ өргөдөл, иргэний *нэмлэхээ аймаг, хотын цагдаагийн байгууллагад өгч хянуулан,
хийлгэх хугацааг тохиролцоно.
22. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийг захиалгын дагуу цагдаагийн байгууллага хийж б*ртгэн, дардсыг авч захиалагчид
олгоно.
23. Төрийн байгууллагын тэмдэгт тухайн байгууллагын харьяалал, зохион байгуулалтын нэгжийн нэр бичигдсэн байна. Бусад
байгууллага, аж ахуйн нэгжийн тэмдэгт т**ний харьяалал, оноосон нэр, өмчийн хариуцлагын ялгаа, цагдаагийн байгууллагаас
олгосон регистрийн болон улсын б*ртгэлийн дугаарыг бичсэн байна.
24. Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хуулийн 6 дугаар з*йлийн 9-д заасан байгууллагуудын хэвлэмэл хуудас с*лдтэй, бусад тамга
хэрэглэх эрх б*хий төрийн байгууллагын хэвлэмэл хуудас соёмботой байна.
25. Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Засгийн газрын тогтоолын хэвлэмэл хуудсанд
Төрийн с*лдийг голлон байрлуулах ба “Төрийн бэлгэ тэмдгийн тухай хууль”-ийн 5 дугаар з*йлийн 2-т заасан өнгөөр хэвлэнэ.
С*лдний хэмжээ нь 30х35мм байна.
26. Аж ахуйн нэгж, бусад хуулийн этгээд хэвлэмэл хуудсанд өөрийн байгууллагын билэгдэл тэмдэг хэрэглэж болно.
27. Дор дурдсан байгууллагын хэвлэмэл хуудсыг Засгийн газрын хэвлэх *йлдвэрт хэвлэнэ:
а/Монгол Улсын Ерөнхийлөгч;
б/Монгол Улсын Их Хурал;
в/Монгол Улсын Засгийн газар;
г/Үндэсний аюулг*й байдлын зөвлөл;
д/Үндсэн хуулийн цэц;
е/Ерөнхийлөгчийн болон Улсын Их Хурлын Тамгын газар, Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газар.
28. Яамд, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгж**лэгч агентлаг болон *йл ажиллагаа нь Монгол Улсын хуулиар тодорхойлогддог
төрийн байгууллагын хэвлэмэл хуудсыг Үндэсний архивын газарт нэгдсэн журмаар хэвлэнэ.
29. Аймаг, нийслэлийн төрийн захиргааны байгууллагын хэрэглэх хэвлэмэл хуудсыг стандартын дагуу хэвл**лэх зөвшөөрлийг
орон нутгийн архив, албан хэрэг хөтлөлтийн улсын байцаагч олгоно.
30. Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар, өргөмжит консул нь хэвлэмэл хуудсаа
гадаадад хэвл**лж болно.
Гадаадад хэвл**лэх хэвлэмэл хуудасны эх загварыг Үндэсний архивын газарт хянуулж зөвшөөрөл авна.
www.legalinfo.mn - Mongolian Legal Unified Information System Page 2 of 3
http://www.legalsystem.mn/insys/lawchangepr.php?vlawaddid=730 5/23/2007
Гурав. Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудас хэрэглэх
31. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурал, Засгийн газрын тамгыг Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын дарга болон дэд
дарга, Ерөнхий сайдын гарын *сэг зурсан баримт бичигт дарна.
Монгол Улсын сайд нь Засгийн газрын гиш**ний хувьд өөрийн эрхлэх асуудлын х*рээнд Ерөнхийлөгч болон Улсын Их Хуралд
Засгийн газрын өмнөөс санал оруулах, албан бичиг явуулахад Засгийн газрын хэвлэмэл хуудас, тамгыг хэрэглэнэ.
32. Яам, Засгийн газрын тохируулагч, хэрэгж**лэгч агентлаг, т**нчлэн *йл ажиллагаа нь хуулиар буюу Засгийн газрын
шийдвэрээр тодорхойлогддог төрийн байгууллага, Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн
газрын тамгыг сайд, дэд сайд, Төрийн нарийн бичгийн дарга, дарга, дэд дарга; тэмдгийг газар, хэлтэс, тасаг, албаны дарга,
т**нтэй адилтгах албан тушаалтны гарын *сэг зурсан баримт бичиг дээр дарна.
33. Б*х шатны Засаг даргын тамга, тэмдгийг Засаг дарга, тэдгээрийн орлогч, хот, тосгоны захирагчийн тамга, тэмдгийг хот,
тосгоны захирагч, Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын тамгыг Хурлын дарга, Хурлын Тэрг**лэгчдийн дарга, Нарийн бичгийн
дарга, Иргэдийн Нийтийн Хурлын тамгыг Хурлын Тэрг**лэгчдийн даргын гарын *сэг зурсан баримт бичиг дээр дарна.
34. Зохион байгуулалт захирамжлалын баримт бичгийн хуулбарыг баталгаажуулж тэмдэг дарна.
35. Гадаад хэргийн яам, Монгол Улсын хилийн чанадад ажиллаж байгаа дипломат төлөөлөгчийн газар нь ноот, санамж бичиг,
солилцсон захидлыг ноот бичгийн цаасан дээр бичих бөгөөд тамга дарахг*й.
Төрийн тэрг**н, Гадаад хэргийн сайдаас гадаадад явуулах илгээлтэд тусгай хэвлэмэл хуудас хэрэглэх буюу т**н дээр тамга
дарахг*й.
Дөрөв. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг, хэвлэмэл хуудасны
хадгалалт, хамгаалалт, бртгэл тооцоо
36. Тамга, тэмдэг, хэвлэмэл хуудсыг ажлын байранд бөх бат саванд хадгална.
37. Тамга, тэмдгээ т*ших болон хэвлэмэл хуудсыг хариуцах х*нийг байгууллагын удирдлага томилно.
38. Байгууллага нь б*х төрлийн хэвлэмэл хуудсыг нэр төрлөөр нь ангилж, хэвлэмэл хуудасны баруун доод өнцөг /дороосоо
10мм-ийн зайтай/-т тус б*рийн дугаарыг тусгай дугаарлагчаар дугаарлана.
39.Гэмтэлтэй буюу анхны загвараас дардас нь зөр**тэй тамга, тэмдэг ашиглахыг хориглох бөгөөд ийм тамга, тэмдгийг
цагдаагийн байгууллагад хураалгаж шинээр хийлгэнэ.
40.Тамга, тэмдэг алдагдвал цагдаагийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэж харьяа болон харьцдаг байгууллагадаа уг тамга,
тэмдэг, баталгааны тэмдэг х*чинг*й болсныг зарлана.
Алдагдсан тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдэг олдвол т**нийг дахин хэрэглэхг*й.
41. Тамга, тэмдэг, баталгааны тэмдгийн ашиглалтад цагдаагийн байгууллага, хэвлэмэл хуудсыг хийлгэх, хэрэглэх асуудалд
Үндэсний архивын газар тус тус хяналт тавина.
42. Энэ заавар нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт *йл ажиллагаа явуулж байгаа иргэд, байгууллага, гадаадын хөрөнгө
оруулалттай байгууллага, гадаадын иргэд, харьяалалг*й х*м**ст нэгэн адил хамаарна.

Сэтгэгдэл

Таны нэр:
Сэтгэгдэл:
Баталгаажуулах код:
Hi pipl !(зочин)
see more

TDS-bestseller- http://bit.ly/2lnKsep#7vfH01ZT9Q

VDS-bestseller- http://bit.ly/2n1dMaJ#sxy1sT71HX
____________________________________
18+/
http://new-gambling.tk
http://new-dating-app.tk
http://new-binary-crypto-trayding.tk
Огноо:2019.09.25

Бидний тухай

Фото мэдээлэл

Сүүлд нэмэгдсэн

Бялдрын туршиц сорил явагдлаа
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Биеийн тамир спортын газрын даргын 2019 оны А/177 дугаар тушаалаар бие бялдрын туршиц сорилыг Орхон аймгийн ЕБС-ийн ...
Дэлгэрэнгүй»
ОРОС ХЭЛНИЙ БҮСИЙН ОЛИМПИАД
Монгол-Оросын найрамдал, хамтын ажиллагааны өдрүүд, Халх голын байлдааны ялалтын 80 жилийн ойн хүрээнд 2019 оны 11 сарын 15-17-ны өдрүүдэд манай аймагт ...
Дэлгэрэнгүй»
“Мэргэжлийн аварга” багш нар гадаадад туршлага судлав
Орхон аймгийн ЗДТГ, НБХ-ээс санаачлан 2017 оноос эхлэн "Багш" дэд хөтөлбөрийн хүрээнд "Мэргэжлийн аварга" багш нарыг БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ы ...
Дэлгэрэнгүй»
Цаг үеийн мэдээ
7 хоногийн мэдээ. 11. 04 – 08
Дэлгэрэнгүй»
"Зөвлөх" зэрэгтэй сургалтын менежерүүдийн “ СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРИЙН АЖИЛ, ТҮҮНИЙ ОНЦЛОГ”
Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулиудад ажиллаж буй "Зөвлөх" зэрэгтэй сургалтын менежерүүдийн “ СУРГАЛТЫН МЕНЕЖЕРИЙН АЖИЛ, ТҮҮНИЙ ОНЦЛОГ” ...
Дэлгэрэнгүй»
Илүү>>